Druki PIT w PDF

Zalety i wady podatku liniowego

 

Podatek liniowy nazywany jest także podatkiem płaskim. W przeciwieństwie do podatku dochodowego naliczanego na zasadach ogólnych, nie istnieje w nim progresja, co oznacza, że stawka podatkowa nie wzrasta wraz ze wzrostem dochodu do opodatkowania. Wysokość odprowadzanego podatku jest wprost proporcjonalna do wysokości osiągniętego dochodu – czyli rośnie ona liniowo.

 

Aktualna stawka podatku liniowego w Polsce wynosi 19%. Mogą z niego skorzystać jedynie ci podatnicy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Aby odprowadzać podatek dochodowy w formie podatku liniowego, konieczne jest złożenie do 20 stycznia pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu naliczania podatku. W przypadku braku takiej deklaracji, przedsiębiorca będzie musiał opłacać podatek pit 2013 zgodnie ze skalą podatkową – 18 i 32%.

 

W dalszej części artykułu przyjrzymy się wadom i zaletom podatku liniowego, a także określimy kiedy wybór tego sposobu opodatkowania jest dla przedsiębiorcy korzystny, a kiedy lepiej naliczać podatek na zasadach ogólnych.

 

Największą korzyścią jaką posiada podatek liniowy jest stała, relatywnie niska, stawka podatkowa, której wysokość nie zmienia się wraz ze wzrostem dochodu. Osoby, których zyski przekraczają 85 528 zł rocznie (pierwszy próg podatkowy w przypadku opodatkowania wg skali), mogą w ten sposób uniknąć konieczności opłacania 32% podatku.

 

W przeciwieństwie do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, który również uznawany jest za preferencyjną formę naliczania podatku, w przypadku podatku liniowego możliwe jest umniejszenie przychodu o poniesione koszty. Oznacza to, że wypełniając rozliczenie roczne 2013 za podstawę do opodatkowania uznaje się dochód, a nie przychód, co oczywiście zmniejsza wysokość zobowiązania podatkowego względem organów skarbowych.

 

Przedsiębiorcy muszą sami odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. Korzystanie z podatku liniowego nie wyklucza możliwości opłacania zaliczek w trybie kwartalnym, o ile dochód podatnika nie przekracza kwoty wskazanej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto możliwe jest także naliczanie zaliczek w sposób uproszczony, czyli w stałej wysokości przez cały rok podatkowy.

 

Niestety poza wymienionymi powyżej zaletami, podatek liniowy posiada również wady. Pierwszą z nich jest brak możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych, m.in. z ulgi prorodzinnej, która jest odliczana bezpośrednio od podatku i w znaczący sposób wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego. Poza tym w PIT 2013 formularz nie jest możliwe uwzględnienie kwoty wolnej od podatku – mogą ją odliczyć jedynie osoby rozliczające się na zasadach ogólnych.

 

Kolejną z wad podatku liniowego jest brak możliwości wypełnienia rocznego formularza PIT wraz z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jak powszechnie wiadomo, rozliczanie podatku w taki sposób może przynieść korzyści podatkowe w postaci obniżenia kwoty podatku, którą należy wpłacić na konto urzędu skarbowego. Należy podkreślić, że nawet jeżeli w trakcie roku podatkowego przedsiębiorca osiągał także inne dochody, opodatkowane na zasadach ogólnych, nie jest możliwe skorzystanie, z żadnej z powyższych form rozliczenia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby od pozostałych dochodów,rozliczanych np. na formularzu pit 37 za 2013 rok, dokonać odliczenia ulg podatkowych, do których podatnik posiada prawo.

 

Jako wadę podatku liniowego trzeba wymienić również konieczność prowadzenia księgowości. Jeżeli przychód z działalności nie przekracza 1 200 000 euro księgowość może mieć formę podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Natomiast po przekroczeniu tej kwoty, konieczne będzie prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 

Na koniec warto wspomnieć, że osoby, które zdecydowały się na otwarcie własnej działalności gospodarczej w obszarze, w którym wcześniej były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, nie mogą od razu skorzystać z podatku liniowego. Prawo do wybrania tej formy opodatkowania będzie im przysługiwać dopiero po roku od rozpoczęcia prowadzenia działalności.

 

Jak możemy zauważyć podatek liniowy posiada liczne zalety, ale również sporo wad. Z tego powodu nasuwa się pytanie – kiedy faktycznie opłacalne jest korzystanie z podatku liniowego?

 

Odpowiedź jest prosta – wtedy, gdy osiągamy wysokie dochody. Przy założeniu, że naliczając podatek dochodowy na zasadach ogólnych nie korzystamy z żadnych ulg i nie rozliczamy się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, wybór podatku linowego staje się opłacalny, gdy nasze roczne dochody do opodatkowania przekraczają kwotę 99 000 zł. Przy bardzo wysokich dochodach ewentualne ulgi i preferencyjne metody rozliczania nie są w stanie skompensować 32% podatku, który trzeba będzie zapłacić od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł. Dlatego tak wielu przedsiębiorców decyduje się na podatek liniowy zamiast podatku progresywnego.

 

Dochody opodatkowane podatkiem liniowym należy rozliczyć na formularzu PIT-36L. Można go złożyć zarówno w formie papierowej jak i w formie elektronicznej, istotne jest aby zeznanie dotarło do urzędu skarbowego nie później niż 30 kwietnia. Niezależnie od tego w jakiej formie będziemy składać deklarację roczną, możemy wypełnić rozliczenie w PITy 2013 program do wypełniania. Dzięki tej darmowej aplikacji komputerowej poświęcimy na obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego zdecydowanie mniej czasu. Ponadto będziemy mieć pewność, że nie popełniliśmy błędów, gdyż program weryfikuje poprawność wypełnienia poszczególnych pól formularza PIT.