Druki PIT w PDF

Przychody zwolnione z podatku dochodowego

 

Katalog przychodów, które podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego jest bardzo szeroki. Ich pełna lista została określona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli przychody osiągnięte przez nas w trakcie roku podatkowego są objęte zwolnieniem, nie musimy uwzględniać ich w zeznaniu pity 2013.

 

W poniższej tabeli przedstawione zostały najważniejsze grupy przychodów, dla których przepisy przewidują zwolnienie z podatku.

 

Rodzaj przychodu

Charakterystyka

renty

wypłacane inwalidom wojennym i wojskowym oraz ich rodzinom

odszkodowania w formie renty

z tytułu utraty zdrowia lub uszkodzenia ciała, powodującego utratę możliwości zarobkowych

odszkodowania

zwolnienie nie dotyczy odszkodowań:

 • otrzymanych w wyniku ugody innej niż sądowa,

 • z tytułu skrócenia czasu trwania wypowiedzenia umowy o pracę,

 • za szkody w powstałe w majątku w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,

 • z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niezależnych od pracownika,

 • przyznanych w oparciu o przepisy o zakazie konkurencji,

 • z tytułu korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby nie wystąpiła szkoda

świadczenia pośmiertne

obejmuje odprawy pośmiertne oraz zasiłki pogrzebowe

świadczenia rodzinne

obejmuje dodatki rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, zasiłki porodowe

stypendia

m.in. doktoranckie, naukowe, za wyniki w nauce

wypłata z ubezpieczenia majątkowego

z wyjątkiem wypłat za szkody w powstałe w majątku w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,

wypłata z ubezpieczenia osobowego

wygrane w grach liczbowych

tylko wtedy, gdy jednorazowa kwota wygranej nie przekracza 2 280 zł (w przypadku przekroczenia tej kwoty należy wypełnić właściwy PIT 2013 formularz)

wygrane w kasynach

obejmuje wygrane w:

 • grze w bingo pieniężne, fantowe i telebingo,

 • automatach,

 • wideoloteriach

wygrane w konkursach i grach

pod warunkiem, że jednorazowa wygrana nie przekracza 760 zł

zwrot kosztów przeniesienia służbowego

do kwoty nieprzekraczającej 200% wynagrodzenia w miesiącu, w którym miało miejsce przeniesienie

zasiłki na zagospodarowanie oraz osiedlenie

zasiłki

z tytułu urodzenia dziecka (wypłacane z funduszów związków zawodowych)

alimenty

 • bez limitu – na rzecz dzieci do 25 roku życia oraz powyżej 25 roku życia, jeżeli otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,

 • do kwoty 700 zł miesięcznie – na rzecz innych osób

zapomogi

z tytułu:

 • klęsk żywiołowych,

 • długotrwałej choroby,

 • zdarzeń losowych,

 • śmierci

umundurowanie lub ekwiwalent pieniężny za umundurowanie

pod warunkiem, że podatnik ma obowiązek posiadać ubiór służbowy

bony, talony, kupony

otrzymywane przez podatnika od pracodawcy, na którym ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków, napojów i/lub artykułów spożywczych

ekwiwalenty pieniężne za sprzęt, narzędzia, materiały

pod warunkiem, że stanowią one własność podatnika

diety

 • za podróże służbowe,

 • za wykonywanie czynności związanych z pełnieniem obowiązków obywatelskich oraz społecznych (do kwoty 2 280 zł miesięcznie)

dodatek za rozłąkę

w kwocie nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom w sferze budżetowej (od nadwyżki ponad tę kwotę należy zapłacić podatek oraz wypełnić rozliczenie PIT za 2013 rok)

pomoc pieniężna

udzielana rodzinom zastępczym

jednorazowa pomoc pieniężna na zagospodarowanie

udzielana usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych

świadczenia na rehabilitację

zawodową, społeczną lub leczniczą osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że finansowanie pochodzi z określonych w ustawie źródeł

pieniężna pomoc doraźna i okresowa

wypłacana kombatantom oraz członkom ich rodzin

przychody ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

pod warunkiem, że sprzedaż nie spowodowała utraty charakteru leśnego bądź rolnego

przychody z umowy zamiany

pod warunkiem, że jednorazowa wartość umowy nie była wyższa niż 2 280 zł

przychody z prowadzenia szkół

zwolnienie obejmuje tylko tę część przychodu, która została przeznaczona na cele szkoły

pomoc materialna

dla uczniów i studentów, która pochodzi z budżetu państwa, budżetów lokalnych lub bądź środków własnych szkół oraz uczelni

nagrody sportowe

wypłacane przez komitet olimpijski i paraolimpijski

dochody z wynajmu pokoi

pod warunkiem, że liczba pokoi jest nie większa niż pięć i znajdują się one w gospodarstwie rolnym położonym na terenie wiejskim

dotacje, dopłaty, subwencje

na działalność rolniczą

dochody z indywidualnego konta emerytalnego

zwolnienie nie obowiązuje, jeżeli podatnik gromadził oszczędności na kilku kontach

dochody z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

zgodnie z przepisami ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

świadczenia rzeczowe przekazywane pracownikowi

finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w kwocie nie wyższej niż 380 zł rocznie

dochody ze sprzedaży zbiorów leśnych - malin, jagód, jeżyn, grzybów

pod warunkiem, że były one zbierane osobiście

świadczenia opłacane przez pracodawcę

w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownika

przychody ze sprzedaży krwi i osocza

w kwocie ustalanej na podstawie ekwiwalentu pieniężnego za krew i osocze

 

Jak możemy zauważyć lista przychodów podlegających zwolnieniu jest bardzo długa. Jeżeli mamy pewność, że osiągnięte przez nas zyski nie są zwolnione z podatku dochodowego, powinniśmy złożyć zeznanie roczne 2013.

W zależności od rodzaju formularza podatkowego na jakim rozliczamy się z fiskusem, ostateczny termin złożenia deklaracji upływa 31 stycznia lub 30 kwietnia. Do wypełnienia zeznania możemy wykorzystać program PIT 2013 do pobrania z Internetu zupełnie za darmo, który umożliwi nam także wysłanie e-deklaracji.