Druki PIT w PDF

Koszty uzyskania przychodów dla umowy o pracę

Podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych, mają prawo do umniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania (wyjątek stanowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa). Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wypełniające formularz PIT 37, naliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, zgodnie z poniższą skalą podatkową:

Podstawa do naliczenia podatku

Wysokość podatku dochodowego

do 85 528 zł

18%

powyżej 85 528 zł

32%

Uwzględniając przy tym kwotę wolną od podatku, której wysokość wynosi aktualnie 3 091 zł rocznie.

 

Podstawę do naliczenia podatku stanowi dochód (będący różnicą przychodu i kosztów uzyskania przychodu), pomniejszony o ulgi podatkowe podlegające odliczeniu od dochodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Od tej kwoty naliczana jest wysokość podatku, od której następnie odejmuje się opłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz ulgi odliczane od podatku (np. ulgę prorodzinną). Dopiero po dokonaniu tych wszystkich obliczeń, otrzymujemy w PIT 2013 wysokość należnego podatku, który podatnik ma obowiązek odprowadzić na konto urzędu skarbowego.

 

Obowiązujące przepisy podatkowe zakładają odliczanie kosztów uzyskania przychodu, przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, w formie ryczałtowej. Oznacza to, że wartości wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają charakter uniwersalny i są stosowane w przypadku wszystkich umów o pracę, niezależnie od wysokości przychodu.

 

Wysokość kosztów jakie podatnik może odliczyć w PIT 37 druk, jest zależna od miejsca pracy i ilości umów z tytułu, których otrzymywane jest wynagrodzenie.

Charakter zatrudnienia

Miesięczne koszty uzyskania przychodu

Roczne koszty uzyskania przychodu

jedna umowa o pracę,
praca w miejscu stałego/czasowego zamieszkania

111,25 zł

maksymalnie 1 335 zł

kilka umów o pracę (równocześnie),
praca w miejscu stałego/czasowego zamieszkania

111,25 zł
z tytułu każdej umowy o pracę

maksymalnie 2 002,05 zł

jedna umowa o pracę,
praca poza miejscem stałego/czasowego zamieszkania

139,06 zł

maksymalnie 1 668,72 zł

kilka umów o pracę (równocześnie),
praca poza miejscem stałego/czasowego zamieszkania

139,06 zł
z tytułu każdej umowy o pracę

maksymalnie 2 502,56 zł

 

Koszty uzyskania przychodów rozliczane są w systemie miesięcznym a nie dziennym. W związku z tym pracownik, który przepracował w danym miesiącu tylko jeden dzień, ma prawo do odliczenia za ten miesiąc w pit za 2013 rok kosztów w pełnym wymiarze.

 

Kwoty wskazane w tabeli dla osób pracujących poza miejscem zamieszkania, obowiązują pod warunkiem, że nie jest wypłacany dodatek za rozłąkę. Prawo do odliczenia kosztów nie przysługuje osobom otrzymującym zasiłek w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, bądź zwolnieniu chorobowym. Wyjątek stanowi wynagrodzenie chorobowe, w przypadku, którego koszty są odliczane na normalnych zasadach.

 

Warto pamiętać, że za miejsce pracy, w przypadku przedsiębiorstw posiadających kilka siedzib/oddziałów, uznawane jest miejsce, w którym faktycznie pracuje podatnik, a nie miejsce głównej siedziby. W związku z tym zastosowanie wyższej stawki jest możliwe tylko wtedy, gdy pracownik został tymczasowo oddelegowany do pracy w innym oddziale, co spowodowało, że pracuje poza swoim miejscem zamieszkania.

 

Istnieje możliwość podwyższenia kosztów uzyskania przychodów. Mogą z niej skorzystać osoby, które dojeżdżają do pracy i ponoszą w związku z tym dodatkowe koszty. Wyższe koszty można odliczyć tylko wtedy, gdy korzysta się z transportu publicznego (tramwaju, autobusu, metra, kolei) i posiada imienne bilety, potwierdzające faktyczne poniesienie wydatków. Koszty dojazdów doliczane są, gdy podatnik wypełnia rozliczenie PIT 2013.